15 Január

Nastali zmeny v ZDP v roku 2021

Na to, čo prinesie rok 2021, všetci netrpezlivo čakáme. Niektoré odpovede však už máme teraz. Vieme vám napríklad povedať, čo sa v nadchádzajúcom období zmení v zákone o dani z príjmov.

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov bola schválená Národnou radou SR dňa 2. decembra 2020. Aké najvýznamnejšie zmeny nás čakajú?

Zhrnuli sme pre vás tieto novinky v stručných bodoch.

 

  • Od roku 2021 sa rušia oslobodenia od dane a odvodov pri tzv. 13. a 14. plate. Poslednýkrát sa mohlo uplatniť oslobodenie od dane v prípade poskytnutia peňažného príjmu pri príležitosti vianočných sviatkov, ktoré zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi najneskôr do 31. decembra 2020.

  • V novom roku dochádza k vypusteniu oslobodenia od zdanenia, a to pri príspevku na rekreáciu a príspevku na športovú činnosť dieťaťa. Naposledy bolo možné nezdaniteľnú časť uplatniť na rekreáciu a na športovú činnosť do 31. decembra 2020.

  • Zamestnanec bude môcť o vykonanie ročného zúčtovania požiadať ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane a ktorý zamestnancovi vyplácal zdaniteľnú mzdu počas zdaňovacieho obdobia.

  • Novelou sa navrhuje doplniť pojem Vyživované dieťa, pod ktorým treba rozumieť dieťa daňovníka, a to dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa. Za vyživované dieťa sa považuje aj plnoleté nezaopatrené dieťa. Táto zmena súvisí aj so zmenou uplatňovania daňového bonusu.

  • S účinnosťou od roku 2021 sa 15 % sadzba dane z príjmu ponecháva iba pre mikrodaňovníkov, teda pre právnické osoby a fyzické osoby s príjmami z podnikania, ktoré nepresahujú za zdaňovacie obdobie sumu 49 790 €.

  • Príspevky nazývané Prvá Pomoc pre zamestnávateľa a SZČO budú oslobodené od dane, a to aj spätne za rok 2020. Týka sa to ale iba príspevkov na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a takisto odstránením ich následkov. Oslobodenie od dane tak závisí od toho, akú dohodu SZČO podpísali s Úradom práce.

  • Novelou zákona bude mať správca dane povinnosť oznámiť daňovníkovi, ktorý podal daňové priznanie, výšku a splatnosť preddavku na daň z príjmov podľa § 34 a § 42 zákona o dani z príjmov.

  • Návrh novely ZDP rozširuje možnosť odpočítania dvojnásobného daňového bonusu (2x22,17 €) aj pre vyživované dieťa staršie ako 6 rokov, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti, a to až kým nedovŕši 15 rokov.

  • Novela zákona dopĺňa ustanovenia vyplývajúce z aplikácie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Uvedené ustanovenie hovorí, že ak je fyzická alebo právnická osoba daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t.j. daňovým rezidentom na území SR a súčasne daňovým rezidentom iného zmluvného štátu na základe právnych predpisov druhého štátu), konflikt dvojitej rezidencie sa vyrieši v súlade s ustanoveniami príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

Vykročte do nového roka pripravení a nenechajte sa ničím zaskočiť – pokiaľ ide o zákon o dani z príjmov, niet sa naďalej čoho báť.